Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov v čase krízovej situácie


Informácie o spracúvaní osobných údajov na odstavných plochách


Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (ďalej len Kúpele Trenčianske Teplice) T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice 914 51, IČO: 34129316 spracúvajúca osobné údaje dotknutých fyzických osôb ako prevádzkovateľ (ďalej ako „Kúpele Trenčianske Teplice“ alebo „prevádzkovateľ“), v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov a v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. spracúvajú osobné údaje legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom predovšetkým na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

Kúpele Trenčianske Teplice v rámci svojich spracovateľských činností spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom preverených sprostredkovateľov, spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa a na jeho zodpovednosť v rozsahu uzatvorených zmluvných vzťahov.

Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti:

V rámci poskytovania zdravotnej (kúpeľnej) starostlivosti Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú bežné osobné údaje dotknutej osoby (najmä: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zdravotnom poistení) ako aj osobné údaje, ktoré sú z osobitnej kategórie osobných údajov, a to údaje o zdraví (najmä: diagnóza, anamnéza, údaje získané v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a v ojedinelých prípadoch aj genetické údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná údaje Kúpeľom Trenčianske Teplice údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov (najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice, tretej strany alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytované najmä nasledovným tretím stranám:

Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania ubytovacích služieb:

V rámci poskytovania ubytovacích služieb Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú bežné osobné údaje nevyhnutné na identifikáciu dotknutej osoby a poskytovanie súvisiacich služieb. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou a zákonnou požiadavkou, t.j. osoba je povinná údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť ubytovacie služby.

Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice a/alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb poskytované nasledovným tretím stranám:

Spracúvanie osobných údajov v rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom:

V rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré môžu obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov zaznamenanú v súvislosti s monitorovaním priestorov. Dotknutá osoba je informovaná o monitorovaní verejného priestoru prostredníctvom oznámení Kúpeľov Trenčianske Teplice. Vzhľadom na uvedené sa dotknutá osoba spravidla môže rozhodnúť, či bude zaznamenávaná kamerovým systémom alebo nie (okrem kamier zaznamenávajúcich verejne prístupné priestory v rámci budov).

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v súvislosti s monitorovaním verejne prístupných priestorov poskytované nasledovným tretím stranám:

Spracúvanie osobných údajov v rámci obchodno-marketingovej komunikácie:

V rámci obchodno-marketingovej komunikácie Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú bežné osobné údaje najmä v rozsahu kontaktných údajov nevyhnutných na komunikáciu s dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná údaje Kúpeľom Trenčianske Teplice poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom.

Osobné údaje sú na základe dobrovoľného súhlasu a po dobu jeho platnosti spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje môžu byť na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice spracúvané predovšetkým na účely:

Spracúvanie osobných údajov v rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov:

V rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov Kúpele Trenčianske Teplice spracúvajú osobné údaje, nevyhnutné na plnenie zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb, prípadne s odberateľmi. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu (napr. v prípade SZČO) alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy (napr. ak nebude uvedená kontaktná osoba za zmluvnú stranu, ktorá bude komunikovať a preberať predmet plnenia).

Osobné údaje sú v rámci predmetných zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov Kúpeľov Trenčianske Teplice spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám:

Spracúvanie osobných údajov v rámci webových stránok:

V rámci webovej stránky www.kupele-teplice.sk, ktorých prevádzkovateľom sú Kúpele Trenčianske Teplice, sú spracúvané osobné údaje, nevyhnutné na vytvorenie užívateľského konta za účelom nákupu tovarov a služieb a prihlásenia sa na odber obchodno-marketingových informácií (newslettrov). Poskytnutie osobných údajov na vytvorenie užívateľského konta a následné zakúpenie tovarov a služieb je zmluvnou požiadavkou. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude jej možné tovar predať alebo službu poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov na odoberanie obchodno-marketingových informácií (newsletterov) je dobrovoľné.

Osobné údaje v rámci sú v rámci zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely:

Osobné údaje sú zo systémov Kúpeľov Trenčianske Teplice v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám:

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo:

Save Your Cart
Share Your Cart