Všeobecné pokyny k pobytom

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb – zobraziť informácie

1. Procedúry a lekárske konzultácie

2. Stravovanie

3. Spôsob účtovania pobytu

Ceny pobytov sú paušálne, všetky pobyty sa štandardne účtujú spôsobom, pri ktorom sa klientovi prvý a posledný pobytový deň účtuje ako jeden deň. Východiskom pre množstvo paušálnych dní je počet prenocovaní.

Platba vopred z územia SR
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením.

Platba vopred zo zahraničia
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením, platobné podmienky na mieste

4. Parkovanie

Klienti majú možnosť parkovať na parkoviskách v objektoch kúpeľov za poplatok 3,00 €/deň. Mapu spoplatnených parkovacích miest pre klientov Kúpeľov Trenčianske Teplice nájdete tu.

5. Spôsoby objednávania pobytov

6. Stornopoplatky a zmluvný vzťah

1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech KTT storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu. Storno poplatky sa vyčísľujú a účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní zostávajúcich do dňa určeného zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, a to nasledovne:

Zrušenie poskytovania služieb, resp. odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou.2. V prípade, že klient po začatí čerpania služieb, bezdôvodne skráti čerpanie služieb, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu – storno poplatok vo výške 100% z dohodnutých, objednaných (aj z nevyčerpaných) služieb KTT. V prípade stornovania služieb po začatí ich čerpania zo závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov bude klientovi vrátená čiastka za nevyčerpané služby, za čo si KTT účtujú manipulačný poplatok vo výške 5,00 € pri hodnote do 300,00 € a 10,00 € pri hodnote nad 300,00 €.
3. Storno poplatok sú KTT oprávnené jednostranne započítať s klientom zaplatenou zálohou na poskytnutie služieb.

Zmluvný vzťah medzi Kúpeľmi Trenčianske Teplice,a.s. a klientom vzniká na základe:

Vzhľadom na vznik tohto vzťahu je spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. povinná poskytnúť služby v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej objednávke a má právo žiadať 100 % úhradu vopred objednaných služieb. V prípade, že kvalita a rozsah služieb nezodpovedá programu a cene, vzniká klientovi právo na reklamáciu.

7. Podmienky pri ochorení samoplatcov počas kúpeľného pobytu

Klient má možnosť:

Newsletter

Odoslaním e-mailovej adresy a prihlásením sa do databázy odberateľov newsletterov dobrovoľne udeľuje dotknutá osoba súhlas na účely elektronickej obchodno-marketingovej komunikácie v súlade s čl. XIII Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.. Osobné údaje sú spracúvané na tento účel výlučne počas platnosti súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

Save Your Cart
Share Your Cart