Všeobecné pokyny k pobytom

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb – zobraziť informácie

1. Procedúry a lekárske konzultácie

2. Stravovanie

3. Spôsob účtovania pobytu

Ceny pobytov sú paušálne, všetky pobyty sa štandardne účtujú spôsobom, pri ktorom sa klientovi prvý a posledný pobytový deň účtuje ako jeden deň. Východiskom pre množstvo paušálnych dní je počet prenocovaní.

Platba vopred z územia SR
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením.

Platba vopred zo zahraničia
Účet: ČSOB, a.s., IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800, BIC: CEKOSKBX
Variabilný symbol zadaný obchodným oddelením, platobné podmienky na mieste

4. Parkovanie

Klienti majú možnosť parkovať na parkoviskách v objektoch kúpeľov za poplatok 3,00 €/deň. Mapu spoplatnených parkovacích miest pre klientov Kúpeľov Trenčianske Teplice nájdete tu.

5. Spôsoby objednávania pobytov

6. Stornopoplatky a zmluvný vzťah

1. V prípade zrušenia poskytovania služieb zo strany klienta, resp. v prípade ak klient odstúpi od zmluvy z dôvodu na jeho strane, je klient povinný zaplatiť v prospech KTT storno poplatok, ktorý zmluvné strany z právneho hľadiska považujú za zmluvnú pokutu. Storno poplatky sa vyčísľujú a účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní zostávajúcich do dňa určeného zmluvnými stranami ako deň začiatku poskytovania služieb, a to nasledovne:

Zrušenie poskytovania služieb, resp. odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou.2. V prípade, že klient po začatí čerpania služieb, bezdôvodne skráti čerpanie služieb, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu – storno poplatok vo výške 100% z dohodnutých, objednaných (aj z nevyčerpaných) služieb KTT. V prípade stornovania služieb po začatí ich čerpania zo závažných rodinných alebo zdravotných dôvodov bude klientovi vrátená čiastka za nevyčerpané služby, za čo si KTT účtujú manipulačný poplatok vo výške 5,00 € pri hodnote do 300,00 € a 10,00 € pri hodnote nad 300,00 €.
3. Storno poplatok sú KTT oprávnené jednostranne započítať s klientom zaplatenou zálohou na poskytnutie služieb.

Zmluvný vzťah medzi Kúpeľmi Trenčianske Teplice,a.s. a klientom vzniká na základe:

Vzhľadom na vznik tohto vzťahu je spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. povinná poskytnúť služby v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej objednávke a má právo žiadať 100 % úhradu vopred objednaných služieb. V prípade, že kvalita a rozsah služieb nezodpovedá programu a cene, vzniká klientovi právo na reklamáciu.

7. Podmienky pri ochorení samoplatcov počas kúpeľného pobytu

Klient má možnosť:

Newsletter

Odoslaním e-mailovej adresy a prihlásením sa do databázy odberateľov newsletterov dobrovoľne udeľuje dotknutá osoba súhlas na účely elektronickej obchodno-marketingovej komunikácie v súlade s čl. XIII Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.. Osobné údaje sú spracúvané na tento účel výlučne počas platnosti súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.